Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между:

Интели Геймс ЕООД, регистрирано в град София, Булстат 200188718, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Елемаг 17 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост КУПУВАЧ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин intelligames.bg

1. Доставчикът предоставя на Купувача възможност при съобразяване и спазване на настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите в електронен магазин intelligames.bg стоки.

2. Доставчикът публикува на www.intelligames.bg

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Купувача преди закупуването на стоката от Купувача.

3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.intelligames.bg стоки, Купувачът трябва да попълни електронната форма, намираща се на Интернет адрес – www.intelligames.bg. При попълване на електронната форма Купувачът е длъжен да предостави изискуемите и верни данни.

4. С акта на регистрацията си Купувачът изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Купувача с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.intelligames.bg.

5. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Купувача с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.

6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и включват разходите за доставка за територията на България.

7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж или по друг начин уговорен между Купувача и Представител на електронния магазин www.intelligames.bg.

8. Стоката се предава на адреса за доставка на Купувача или на трето лице- представител на Купувача, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Купувача. При предаване на стоката Купувачът или третото лице – представител на Купувача подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

9. Доставчикът има право:

 • да изпраща до Купувача нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Купувачът се е абонирал;
 • да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

10. Доставчикът се задължава:

 • да поддържа и актуализира информацията в електронния магазин
 • да достави стоката в уговорения ден и час
 • да замени стока с дефект или неотговаряща на точното описание в електронния магазин

10. Купувачът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

 

11. Купувачът може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

 

12. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

 

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Купувача като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Купувача и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.